УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕI. Обща информация:

Уебсайтът www.atlasimoti.com е собственост на и се администрира от „АТЛАС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БГ“ ЕООД с ЕИК 206643279, седалище и адрес на упралвение гр. Пловдив, жк. “Тракия“ бл.72, вх.А, ет.8, ап.23, телефони за връзка: 0899425512.

Уебсайтът е предназначен да предоставя на потребителите информация и достъп до оферти за продажба или наем на недвижими имоти и възможност за контакт с администратора във връзка с консултации и осъществяване на посредничество при сделки с недвижими имоти.

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване уебсайта и урежда отношенията между потребителите и „АТЛАС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БГ“ ЕООД във връзка с услугите, предлагани чрез уебсайта.

Условията за ползване са задължителни и обвързват всички потребители на уебсайта. В случай, че продължите да ползвате, която и да е от функционалностите му, вие декларирате, че сте запознат и приемате Условията за ползване и се задължавате да спазвате същите.

II. Дефиниции

Дружеството“ и „Администратора“ - „АТЛАС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БГ“ ЕООД с ЕИК 206643279.

Сайт“ - уебсайтът www.atlasimoti.com

Потребител“ – физическо лице, ползвател на сайта.

Услуга“ – всяка една услуга, достъпна на уебсайта.

ЗЗП“ - Закон за защита на потребителите.

Лични данни“ - лични данни за потребителите на сайта по смисъла на ОРЗД

ЗЗЛД“ - Закон за защита на личните данни.

ОРЗД“ - Общ регламент за защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679.

III. Общи правила за ползване

 1. За да използва Сайта, потребителят трябва да има достъп до световната мрежа (интернет) пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Уеб-базирано съдържание.

 2. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на сайта единствено за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Администратора и/или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Изтеглянето и/или отпечатването на който и да е от материалите, съдържащи се на сайта, не поражда за потребителя никакви авторски права, право на собственост или други вещни права по отношение на тези материали.

 3. Съдържанието и информационните услуги на сайта се предоставят във вида, в който са публикувани. Забранява се копиране, изменяне, публично разпространение и/или използването с търговска цел на съдържанието на сайта, без предварително писмено съгласие на Администратора за всеки конкретен случай.

 4. Публикуването на материали на уебсайта от страна на потребител се допуска само при спазване на условията за ползване и след одобрение от страна на Администратора.

 5. Без предварителното изрично съгласие на Администратора не се допуска създаване на връзки към сайта, както и вмъкване на фирмено лого, търговска марка или друг обозначаващ знак към материалите, които потребителите имат право да публикуват на сайта.

 6. При констатирано нарушение на правилата за ползване на сайта, Администраторът има право да ограничи достъпа на Потребителя до сайта, без предупраждение и без да дължи каквито и да е компенсации за това.IV. Отговорност на Администратора по отношение на съдържанието

Администраторът полага усилия да поддържа информацията на този уебсайт точна, пълна и актуална. Независимо от това е възможно, част от информацията, изображенията, текстовете, съдържащи се в материалите на сайта, да бъде остаряла, неточна или непълна, за което Администраторът не носи отговорност.

При публикуване на обява на сайта от страна на Потребител, Потребителят отговоря за верността, пълнотата и актуалността на информацията, която предоставя. В случай, че поради подвеждаща, невярна и/или непълна информация, предоставена от страна на Потребител, Администраторът и/или трети лица претърпят вреди, то Потребителят носи отговорност да обезщети тези вреди.

Администраторът не носи отговорност за полезността на съдържанието на сайта, както и отговорност за каквито и да е евентуални вреди, произтекли от използването или невъзможността за ползването на сайта от страна на Потребител.

Администраторът има право да променя съдържанието на сайта по всяко време и без предварително предупреждение.V. Политика за защита на личните данни

1. Дефиниции

 1. Предоставяне на лични данни

Потребителите предоставят личните си данни доброволно. Предоставянето на данните е необходимо във връзка с регистрацията на Потребителя в сайта, ползване пълната му функционалност, както и за осъществяване контакт с Администратора.

 1. Категории лични данни, които Администраторът обработва

Администраторът обработва единствено следните изчерпателно изброени категории лични данни: три имена, адрес, телефон за връзка и електронна поща, IP адрес (в случай, че Потребителят се съгласи с използването на „бисквитки”).

 1. Цели на обработването

Администраторът събира и обработва лични данни, необходими за осъществяване на извършваната чрез сайта дейност, а именно предоставяне на информация, консултации и посредничество при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти.

Всички доброволно предоставени от Потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта, се съхраняват, обработват и използват за осъществяване на горната цел, както и за:

 1. Права на Потребителя

 1. Право на информация относно обработваните лични данни и право на достъп до данните;

 2. Право на коригиране или допълване, ако данните са неточни или непълни;

 3. Право на ограничаване на обработването и право на изтриване на данните, ако същите вече не са необходими за целите, за които са били събрани;

 4. Право на преносимост на данните;

 5. Право на възражение, в случай че Потребителят счита, че данните се обработват незаконосъобразно;

 6. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни;


За да упражни горните си права, Потребителят следва да подаде писмено заявление на електронната поща на Администратора atlasimoti.com@abv.bg , или до физическия адрес на управление на дейността: гр. Пловдив, жк. “Тракия“ бл.72, вх.А, ет.8, ап.23.

Надзорен орган – Комисия за защита на лични данни (КЗЛД). Адрес гр. София, п.к. 1592, бул. Цветан Лазаров“ №2, телефон за връзка 02/9153555, електронна поща: kzld@cpdp.bg, уебсайт: http://www.cpdp.bg.

 1. Мерки за защита на личните данни

Администраторът е предприел всички подходящи организационни и технически мерки за защита на личните данни при съобразяване с разпоредбите на ОРЗД (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за личните данни.

Предоставените от Потребителя лични данни се обработват и съхраняват само от оторизирани за целта лица при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност. С цел защита на данните и предотвратяване на злоупотреба с тях, Администратора използва специализирани софтуери.

Данните не се трансферират в други сържави от ЕС и/или други трети държави.

Без предварителното писмено съгласие на Потребителя личните му данни не се предоставят на трети лица, с изключение на случаите, в които предоставянето се извършва:

 1. с цел изпълнение на изисканата от Потребителя услуга и/или на договорно задължение на Администратора към Потребителя;

 2. с цел изпълнение законово задължение на Администратора;

 3. по надлежно искане на орган на държавна власт.

7. Срок за съхранение на личните данни

Администраторът съхранява предоставените от Потребителите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които данните са били събрани. В случаите, в които приложим закон изисква съхраняването на данните за по-дълъг срок, Администраторът ги съхранява, докато това е необходимо.

В края на периода на съхраняване данните се унищожават.

8. Декларация на Потребителя

Приемайки настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че е запознат с Политиката за защита на личните данни и е съгласен с нея.


За повече информация относно политиката по защитата на личните данни може да се свържете с представител на Администратора на някой от следните телефони: 0899425512/0877877581.

VI. Политика за „бисквитки“

С цел подобряване функционалността и ефективността на сайта, използваме файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.


Използвани видове „бисквитки“:


Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на ОРЗД.

VII. Заключителни разпоредби

 1. Администраторът си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в съдържанието и функционалността на сайта

 2. Администраторът си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани със съдържанието и предлаганите чрез сайта услуги, без същото да се счита за непоискано търговско съобщение по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

 3. Администраторът си запазва правото едностранно да актуализира и изменя Условията за ползване, поради което за Потребителите на сайта е препоръчително периодично да проверяват съдържанието на същите.

 4. В случай, че една или няколко от разпоредбите на настоящите Условия за ползване се окажат неприложими или недействителни, независимо от причината за това, то това не засяга приложимостта и действителността на останалите разпоредби.

 5. За неуредените в настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат съответните разпоредби на приложимото българско и европейско законодателство.


 1. Настоящите Условия за позлване са утвърдени и публикувани на сайта на дата 15.11.2021 г.